Algemene voorwaarden

LEVERING EN VERKOOPVOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

de vennootschap onder firma
Fa. Tegelcentrum Frijsteen en zoon Woestduinlaan 35A
3941 XA DOORN

Inschrijfnummer K.v.K. voor Utrecht: 30068149

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoering van werkzaamheden van de vennootschap onder firma Tegelcentrum Frijsteen en zoon, gevestigd te Doorn, hierna te noemen “Tegelcentrum Frijsteen”.
 2. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen geslotenovereenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen-gekomen.
 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte ofopdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met detoepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemenevoorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Tegelcentrum Frijsteen bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen ofaanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Tegelcentrum Frijsteen bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Tegelcentrum Frijsteen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Tegelcentrum Frijsteen het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal e.d., alsmede andere door Tegelcentrum Frijsteen verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Het aanbod bij het verrichten van werkzaamheden geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd:
  1. aanneming: partijen komen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor dewerkzaamheden zullen worden verricht;
  2. richtprijs: Tegelcentrum Frijsteen zal zo nauwkeurig mogelijk een schatting doen van dekosten van de werkzaamheden;
  3. regie: Tegelcentrum Frijsteen doet een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a.uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van offertes voor opdrachten totlevering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren zaak of gedeelte daarvan niet begrepen:

A. grond-, hei-, breek-, funderings-, metsel-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het

hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoon- maken van vloeren, wanden of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren;

5. A.

Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen e.d., is Tegelcentrum Frijsteen gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Tegelcentrum Frijsteen en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Tegelcentrum Frijsteen gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

B. de meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door Tegelcentrum Frijsteen zelve te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

Tegelcentrum Frijsteen is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ BIJ UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

A. Tegelcentrum Frijsteen op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;

B. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden schoon en ontruimd is c.q. zijn en wind en water dicht is c.q. zijn;

C. indien ook derden in de betreffende ruimte werkzaamheden moet verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Tegelcentrum Frijsteen zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;

D. Tegelcentrum Frijsteen tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag (in een afsluitbare ruimte) en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;

E. Tegelcentrum Frijsteen kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water, e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij;

F. eventueel noodzakelijk verticaal transport, voor rekening van de wederpartij, aanwezig is;

G. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval.

 2. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen,

voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval.

gereedschappen en machines e.d. die Tegelcentrum Frijsteen tijdens de uitvoering van de

werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

 1. De wederpartij staat Tegelcentrum Frijsteen toe naamsduidingen en reclame op het werkterreinof aan het werk aan te brengen.
 2. Indien de wederpartij niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet en de te verrichtenwerkzaamheden daardoor vertraging oplopen, is Tegelcentrum Frijsteen gerechtigd de daaraan verbonden kosten en/of schade bij de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. Tegelcentrum Frijsteen kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van werkzaamheden c.q. de levering te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
 2. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Tegelcentrum Frijsteen niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden en/of indien de wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen genoemd in het vorige artikel, is Tegelcentrum Frijsteen gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen gederfd arbeidsloon en voorrijkosten, en schade aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de door Tegelcentrum Frijsteen aangenomen werkzaamheden blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan Tegelcentrum Frijsteen niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Tegelcentrum Frijsteen het recht te

vorderen dat de aan Tegelcentrum Frijsteen verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Tegelcentrum Frijsteen heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Tegelcentrum Frijsteen verrichte werkzaamheden.

4. Alle onkosten welke door Tegelcentrum Frijsteen worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7: VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK

 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats:
  1. in geval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. in geval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen vanverrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
  3. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
 3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening.

ARTIKEL 8: OPLEVERING EN GOEDKEURING

 1. Tegelcentrum Frijsteen is gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.
 2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is ondertekend. Daarnaast wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd c.q. opgeleverd indien en voor zover het in gebruik is genomen.
 3. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door Tegelcentrum Frijsteen verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
 4. Het bepaalde in artikel 13 is bij oplevering van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 9: BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ UITVOERING BEPAALDE WERKZAAMHEDEN EN TEN AANZIEN VAN TEGELS

1. Ingeval de overeenkomst het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot het zetten van tegels en/of het leggen van vloeren betreft, gelden de volgende verplichtingen van de wederpartij:

A. De te bewerken c.q. te betegelen wanden, vloeren en/of vensterbanken dienen loodrecht, vlak en/of waterpas en voldoende droog te zijn, zodat – voor zover van toepassing – zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a. naar het oordeel van Tegelcentrum Frijsteen met inachtneming van de daarvoor geldende normen;

B. Het aanbrengen van peilmaten, het uitpassen van hoogten en afschot in vloeren, dient door de wederpartij tijdig, dat wil zeggen, vòòr aanvang van van de afgesproken dag waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, te geschieden.

C. Indien op de afgesproken dag de betreffende ruimte niet geschikt is voor het aanbrengen van tegels c.q. het leggen van vloeren, is de wederpartij gehouden de hierdoor ontstane kosten voor Tegelcentrum Frijsteen aan laatstgenoemde te vergoeden. Deze kosten zullen in ieder geval bestaan uit het arbeidsloon van degenen die namens Tegelcentrum Frijsteen met de uitvoering der werkzaamheden zijn belast en die als gevolg van het niet geschikt zijn van de ruimte, vloeren, wanden of plafonds, hun werkzaamheden niet kunnen aanvangen dan wel voortzetten.

D. Alle kosten, welke voor het geschikt maken van de vloeren, wanden en plafonds ten behoeve van het aanbrengen van tegels c.q. het leggen van de vloer, moeten worden gemaakt, komen voor rekening van de wederpartij.

E. Het werkschema dient zodanig te zijn dat het werk aaneengesloten kan worden uitgevoerd en voltooid;

2. Indien is overeengekomen dat het werk wordt verricht voor een (vierkante) meterprijs dan geldt bij meting dat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels worden gemeten.

3. Prijzen worden berekend volgens offerte. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden afzonderlijk berekend:

A. het symmetrisch, strokend of in patroon horizontaal of diagonaal plaatsen en het wateren van tegels;

B. het zagen en in verstek maken van overige bewerkingen van tegels;

C. het inwassen van de voegen later dan direct na het aanbrengen van de tegels;

D. het inwassen van de voegen anders dan met zand en grijze cement;

E. het verwerken van meer dan twee centimeters specie achter de tegels die op wanden of vensterbanken moeten worden aangebracht en het verwerken van meer dan drie centimeters specie onder de tegels die op vloeren worden gelegd;

F. afwijkingen ten opzichte van overeengekomen lijmsoorten c.q. hechtmiddelen;

G. het uitvoeren van speciaal tegelwerk, zoals het betegelen van trappen, goten, opstanden, putten, wasbakken, kolommen, dilitaties etc.;

H. het herstellen van beschadigingen, ontstaan buiten toedoen van Tegelcentrum Frijsteen, aan tegels of tegelvlakken in ten dele of geheel betegelde ruimten. Hieronder valt het aanhelen van sparingen, zoals onder andere leidingen, contactdozen, aanrechten, baden, en kranen, evenals aansluitingen van tegelwerk of andere materialen, zoals stucwerk of metselwerk.

 1. Betreffen de uit te voeren werkzaamheden dekvloeren ten behoeve van tegelwerk en/of vloerverwarming dan verplicht de wederpartij zich gedurende zes weken na de datum van oplevering de ruimtes waarin deze werken zich bevinden niet te stoken ter voorkoming van krimp en uitzetting. Na deze zes weken dient de temperatuur, verdeeld over 10 dagen, gelijkmatig (maximaal 4 graden celsius per keer) opgevoerd te worden.
 2. Betreffen de uit te voeren werkzaamheden tegelwerk dan verplicht de wederpartij zich de plaatsen waar deze werken zich bevinden niet te belopen en/of te bewerken anders dan na uitdrukkelijke toestemming van Tegelcentrum Frijsteen, zulks in verband met de droogtijd en de uitharding.
 3. Bij alle overeenkomsten geldt dat onder een vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels per vierkante meter. Het aantal vierkante meters dient door de wederpartij zelf nagemeten te worden in het werk en bij verschil dient tijdig gereclameerd te worden overeenkomstig artikel 13.
 4. Bij alle overeenkomsten geldt dat nuance- en kleurafwijkingen in de aard van keramische en natuursteenproducten liggen. Tegelcentrum Frijsteen zal zich inspannen de te leveren zaken zowel in kleur als in structuur zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierop kunnen echter geen reclames worden geaccepteerd.
 5. Bij alle overeenkomsten geldt dat monsters van natuursteen als voorbeelden moeten worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekeninghoudend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden van ten hoogste 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram- of stopwerk is toelaatbaar, indien de aard van het materiaal dit noodzakelijk maakt.
 6. Bij alle overeenkomsten geldt dat haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
 7. Bij alle overeenkomsten geldt dat Tegelcentrum Frijsteen er niet voor in staat dat – gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke producten en/of grondstoffen – nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en.

ARTIKEL 10: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

 1. Levering van zaken geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opgegeven termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient Tegelcentrum Frijsteen derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Bij levering in gedeelten of wanneer het uit te voeren werk in gedeelten wordt verricht, wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 1. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 2. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Tegelcentrum Frijsteen zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tegelcentrum Frijsteen stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Tegelcentrum Frijsteen in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 3. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Tegelcentrum Frijsteen gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Tegelcentrum Frijsteen het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, en voor zover de wet zulks toelaat, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.
 5. Tegelcentrum Frijsteen is bevoegd om – ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 11: TRANSPORT

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Tegelcentrum Frijsteen te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Tegelcentrum Frijsteen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s adequaat te verzekeren.
 4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q.losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
 5. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door Tegelcentrum Frijsteen, voor rekening en risico vande wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 10.

ARTIKEL 12: EMBALLAGE

 1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van Tegelcentrum Frijsteen en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.
 2. Tegelcentrum Frijsteen is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. Tegelcentrum Frijsteen is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een door Tegelcentrum Frijsteen bepaalde periode na de leveringsdatum.
 3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
 4. Indien het -ter beoordeling van Tegelcentrum Frijsteen – noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.

ARTIKEL 13: RECLAMES

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de wederpartij Tegelcentrum Frijsteen binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Tegelcentrum Frijsteen.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of beëindiging van de werkzaamheden aan Tegelcentrum Frijsteen te worden gemeld.
 1. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 9 van artikel 14 in aanmerking genomen.
 2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Tegelcentrum Frijsteen kenbaar is gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 3. Bestelde zaken worden in de bij Tegelcentrum Frijsteen voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Tegelcentrum Frijsteen.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 5. Tegelcentrum Frijsteen dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 6. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechtsvoor rekening en risico van Tegelcentrum Frijsteen indien laatstgenoemde daarmee zijnuitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Tegelcentrum Frijsteen te bepalen wijze.Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Tegelcentrum Frijsteende reclame gegrond verklaart.
 8. Ingevalvanterechtereclameszaldeschadewordenafgewikkeldkrachtenshetbepaaldeinartikel 14.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

1. Tegelcentrum Frijsteen kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht. De in de overeenkomst betrokken zaken voldoen aan in zijn branche geldende kwaliteitsmaatstaven en worden geleverd in de staat waarin zij verkeren, bij het tot stand komen van de overeenkomst. Iedere andere, impliciete of expliciete, garantie in welke zin dan ook wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen en behoudens door de fabrikant uitdrukkelijk verleende garanties.

2. Tegelcentrum Frijsteen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van hemzelf, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van directie en/of leidinggevend personeel, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht, met name ter zake de productaansprakelijkheid, anders voortvloeit.

3. Tegelcentrum Frijsteen aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor waterdichtheid van tegelwerk, het loslaten van tegels (tenzij de wederpartij aantoont dat dit het gevolg is van onjuist aanbrengen door Tegelcentrum Frijsteen), de gevolgen van het te vroegtijdig of onjuist in gebruik nemen van de tegelwerken of haarscheuren in glazuurtegels.

4. De wederpartij vrijwaart Tegelcentrum Frijsteen alsmede diens toeleveranciers c.q. staat in voor Tegelcentrum Frijsteen alsmede diens toeleveranciers, ingeval van acties van derden uit hoofde van onrechtmatige daad c.q. productaansprakelijkheid, in verband met de zaken welke in de overeenkomst zijn betrokken.

5. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Tegelcentrum Frijsteen en diens toeleveranciers -uit welken hoofde ook- beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de betrokken zaken in de overeenkomst. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Tegelcentrum Frijsteen nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag.

7. Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en Tegelcentrum Frijsteen zich wegens de omstandigheden van het geval en/of de aard van de schade en/of bestaande wetgeving niet met succes kan beroepen op de leden 1 en/of 2 van dit artikel geldt dat Tegelcentrum Frijsteen nimmer gehouden is tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het bedrag van de netto prijs van de betrokken zaken in de overeenkomst dan wel – voor zover terzake van de overeenkomst een verzekering geldt – het verzekerde bedrag.

8. Zo door Tegelcentrum Frijsteen geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Tegelcentrum Frijsteen tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden tenzij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welke geval een maximale termijn

van 1 jaar geldt, waarbinnen Tegelcentrum Frijsteen tot vergoeding van de schade kan worden

aangesproken.
10. De wederpartij verliest diens rechten jegens Tegelcentrum Frijsteen en is aansprakelijk voor alle

schade en vrijwaart Tegelcentrum Frijsteen tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

 1. voormelde schade is ontstaan door oneigenlijk c.q. abnormaal gebruik, ondeskundig en/of met instructies van Tegelcentrum Frijsteen strijdig gebruik van het opgeleverde werk c.q. de geleverde zaken door de wederpartij;
 2. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Tegelcentrum Frijsteen gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
 3. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Tegelcentrum Frijsteen zijn verschaft en/of voorgeschreven;
 4. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Tegelcentrum Frijsteen;
 5. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen/werkzaamheden aan het door Tegelcentrum Frijsteen uitgevoerde werk heeft verricht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tegelcentrum Frijsteen;
 6. voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd.
 7. voormelde schade is ontstaan doordat bescherming van uitgevoerde en/of in uitvoeringzijnde tegelwerken tegen weersinvloeden niet afdoende is.

ARTIKEL 15: BETALING

 1. Betaling in verband met levering van zaken dient à contant bij aflevering dan wel door bijschrijving op de bankrekening van Tegelcentrum Frijsteen op de dag van aflevering te geschieden.
 2. Betalingen dienen in ieder geval binnen 10 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 10 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  1. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
  2. zal de wederpartij aan Tegelcentrum Frijsteen een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  3. zal de wederpartij, na daartoe door Tegelcentrum Frijsteen te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
  4. heeft Tegelcentrum Frijsteen het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 25,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Tegelcentrum Frijsteen zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 4. Ter keuze van Tegelcentrum Frijsteen kan, in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Tegelcentrum Frijsteen bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien Tegelcentrum Frijsteen het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Tegelcentrum Frijsteen heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Tegelcentrum Frijsteen behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Tegelcentrum Frijsteen heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen c.q. bedongen prijs alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Ingeval Tegelcentrum Frijsteen een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Tegelcentrum Frijsteen vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De wederpartij is verplicht Tegelcentrum Frijsteen terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 17: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Tegelcentrum Frijsteen heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. Tegelcentrum Frijsteen kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Tegelcentrum Frijsteen op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 18: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Tegelcentrum Frijsteen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 19: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Tegelcentrum Frijsteen krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Tegelcentrum Frijsteen en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Tegelcentrum Frijsteen, is Tegelcentrum Frijsteen gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden diens verplichtingen jegens Tegelcentrum Frijsteen tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,

 overheidsmaatregelen, import- en export verboden, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, één en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Tegelcentrum Frijsteen, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Tegelcentrum Frijsteen in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Tegelcentrum Frijsteen verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 20: ANNULERING EN ONTBINDING

 1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens onder- staand artikellid is overeengekomen.B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Tegelcentrum Frijsteen daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan Tegelcentrum Frijsteen een, door Tegelcentrum Frijsteen nader te bepalen, vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan Tegelcentrum Frijsteen te vergoeden. Tegelcentrum Frijsteen is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden – 30 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Tegelcentrum Frijsteen ter zake.
 4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen Tegelcentrum Frijsteen en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtstelsel van het land van bestemming van de zaken gunstiger is voor Tegelcentrum Frijsteen, door dat recht worden beheerst.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Tegelcentrum Frijsteen de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Tegelcentrum Frijsteen is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 4. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Tegelcentrum Frijsteen aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Tegelcentrum Frijsteen gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.